1. Головна
 2. /
 3. Вступнику
 4. /
 5. Правила прийому

Правила прийому до ДПТНЗ “Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії” на 2021 рік


1. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» (далі – «Ліцей») на 2021 рік розроблені відповідно до законодавства України, складені на основі Типових правил прийому до ПТНЗ (наказ МОНУ від 14.05.2013 р. №499).

1.2. До Ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник. Вид підготовки: первинна професійна підготовка, форма навчання – денна.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або видатків з місцевих бюджетів в межах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічному навчальному закладі.

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, web-сторінку Ліцею (www.hplztp.edu.ks.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів на навчання до Ліцею здійснюється за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

 • Оператор комп’ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування.
 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.
 • Слюсар з ремонту автомобілів.
 • Оператор поштового зв’язку.
 • Оператор поштового зв’язку. Секретар керівника (організації, підприємства, установи).
 • Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.
 • Швачка. Кравець.

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.

2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані в пункті 2.5 Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-У з відповідним висновком лікаря.

2.9. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг до вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори на направлення на навчання від підприємств, установ, організацій, діти з багатодітних сімей, з сімей, де є тільки один із батьків, учні, які пройшли профільне навчання, які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.10. Строки проведення прийому на навчання встановити з 15.05.2021 р. до 30.08.2021 р. щоденно з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою 086-у (оригінал або її завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта.

Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею може проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • діти з тимчасово окупованих територій та з зон проведення АТО.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків з місцевих бюджетів здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлень.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи, визначені в пункті 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.

6.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.4. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Ліцею на 2021 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.

Людям із порушенням зору