1. Головна
 2. /
 3. Викладачу
 4. /
 5. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку


1. Загальні положення

1. 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи, відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. Трудова дисципліна в ліцеї ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу, (далі Правила).

1.2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників ліцею, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в ліцеї.

1.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язує директор ліцею в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням із профспілковим комітетом ліцею.

2. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності незаборонені законодавством, а також професію відповідно до своїх здібностей. Працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу директор або уповноважений ним керівник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і держав учасниць СНД пред’являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту (диплом, атестат, посвідчення), копії яких звіряються керівництвом ліцею і залишаються в особовій справі працівника.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність; походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників замішуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерством освіти України від 05 серпня 1993 року № 293.

2.4. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом згідно чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформлюється наказом, який оголошується працівнику під розписку.

2.6. На осіб, які пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок, яка затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства державного соціального захисту населення України від 1993 року за № 58. Трудові книжки працівників зберігаються в ліцеї як документи суворої звітності. Відповідальність за ведення, облік, зберігання і видачу трудових книжок покладається на інспектора відділу кадрів ліцею.

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу директор або уповноважений ним керівник зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки на робочому місці, де він буде працювати, ознайомити з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, можливими наслідками їх впливу на здоров’я, роз’яснити його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах згідно чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором під розписку;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними засобами для роботи;

г) проінструктувати працівника з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.8. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України. Звільнення педагогічних працівників, у зв’язку із скороченням обсягу роботи, здійснюється тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатом атестації, а також у випадках ліквідації ліцею, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

2.10. Припинення трудового договору оформляється наказом по ліцею.

2.11. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним відповідні розрахунки згідно чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника.

2.12. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше 18 місяців, зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток.

3. Основні права та обов’язків працівників

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів засобів навчання, виявлення ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • пільгове забезпечення житлом у порядку, установленому законодавством;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програми форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.2. Працівники ліцею зобов’язані:

а) працювати сумлінно, дотримуватись навчального режиму, вимог Статуту ліцею і Правил внутрішнього трудового розпорядку, дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, тощо, виховувати в здобувачів освіти бережливе ставлення до майна ліцею. Працівники ліцею в установлені терміни повинні проходити медичний огляд згідно чинного законодавства.

3.3. Педагогічні працівники ліцею повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти;

б) настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі і правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження державного і соціального устрою цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати здобувачів освіти до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

е) захищати молодь від будь яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

3.4. Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю посадою визначається посадовими інструкціями і Положенням, затвердженим в установленому порядку кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та умовами контракту.

4. Основні обов’язки директора ліцею

4.1. Директор ліцею зобов’язаний:

а) забезпечувати необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначати педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, які спрямовані на покращення роботи ліцею;

г) організовувати підготовку необхідної кількості інженерно-педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі так і відповідно угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати угоди, контракти з працівниками ліцею відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників ліцею, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року за № 293;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року
(до надання відпустки) педагогічне навантаження на наступний навчальний рік;

є) видавати заробітну плату педагогічним працівникам та іншим працівникам в установлені терміни, надавати відпустки всім працівникам ліцею відповідно до затвердженого графіка відпусток;

ж) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з)дотримуватись чинного законодавства України, активно використовувати засоби щодо удосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни і додержуватись умов колективного договору, з розумінням ставитись до повсякденних проблем працівників ліцею, здобувачів освіти, забезпечувати надання їм встановлених пільг та організовувати харчування здобувачів освіти і працівників ліцею;

і) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади установлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

ї) забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу здобувачів освіти та працівників ліцею.

5. Робочий час та його використання

5.1. Директором, спільно з профспілковим комітетом, з урахуванням думки трудового колективу, для працівників ліцею встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

В межах робочого дня співробітники ліцею повинні виконувати функціональні обов’язки відповідно до посад.

Робочий день для працівників ліцею встановлюється з 8.00 до 16.30 з перервою на обід з 12.00 до 12.30 годин. П’ятниця вважається коротким днем. Робочій день у п’ятницю закінчується у 15.30.

Директор ліцею за погодженням з профспілковим комітетом може змінювати час початку та закінчення робочого дня для працівників ліцею.

Для окремих працівників ліцею умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

5.2. При відсутності педагога або іншого працівника ліцею, директор зобов’язаний терміново вжити заходи щодо заміни його іншим педагогом чи працівником.

5.3. Понадурочна робота та робота у вихідні і святкові дні, як правило, не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством України за письмовим наказом директора та з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися в грошовій формі у подвійному розмірі.

5.4. Директор ліцею має право залучати педагогічних працівників до чергування у ліцеї та гуртожитку. Графік чергування і його тривалість затверджує директор ліцею за погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів, або дітей від 3-х до 14-ти років не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їх згоди.

5.5. Під час канікул директор ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.6. Робота органів самоврядування ліцею регламентується «Положенням про професійний навчально-виховний заклад України» затвердженим кабінетом міністрів України від 7 вересня 1993 року та Статутом ліцею.

5.7. Графік надання щорічних відпусток працівникам ліцею погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки директору ліцею оформлюється наказом Управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. Іншим працівникам наказом по ліцею. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна була не менше 6 днів для дорослих і 12 днів для осіб молодших 18 років. Перенесення відпуски на інший термін допускається в порядку встановленому чинним законодавством України.

Забороняється не надання щорічної відпустки протягом 2 років підряд, а також не надання відпустки працівникові молодше 18 років. Забороняється не надання щорічної відпустки працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку із шкідливими умовами праці та право на соціальні відпуски.

5.8. Педагогічним працівникам забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;
 • самостійно продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання своїх трудових обов’язків іншим працівникам;
 • відлучатись, залишати місце роботи та здобувачів освіти під час проведення занять з теоретичного та виробничого навчання.

5.9. Забороняється в робочий час:

 • відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах не пов’язаних з навчальним процесом;
 • відволікати працівників ліцею від виконання їх професійних обов’язків, а також здобувачів освіти за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків передбачених чинним законодавством, або з виробничою необхідністю.

6. Заохочення та успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, новаторство, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження грамотою;
 • нагородження Почесною грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • вручення грошової винагороди;
 • занесення до книги пошани;
 • представлення до нагородження державними нагородами;
 • присвоєння почесного звання;
 • відзначення державними преміями, знаками, грамотами;
 • можливі інші види морального і матеріального заохочення.

6.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, директор ліцею має право надавати в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок коштів ліцею, при їх наявності.

6.3. Заохочення оголошується у наказі ( розпорядженні), доводиться до відома всього колективу і заноситься до трудової книжки працівника.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

Відсутність працівника на його робочому місці у фіксований час без поважних причин вважається порушенням трудової дисципліни.

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: звільнення. Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосовано згідно до п.п.3,4,7,8 ст. 40,41 КЗпП України.

Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виборчої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є. До застосування дисциплінарного стягнення керівник навчального закладу, або уповноважена ним особа, повинні вимагати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

У випадку відмови працівника, дати письмове пояснення, складається відповідний акт. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником або уповноваженою ним особою безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується у наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розпис. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення, працівника не буде піддано дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни працівником на розгляд трудового колективу або його органу.

7.2. Працівники, які порушують трудову дисципліну або інші умови праці, передбачені гнучким режимом робочого часу (ГРРЧ), можуть бути позбавлені права користуватися цим режимом із застосуванням до них заходів дисциплінарного стягнення.

7.3. У разі виробничої необхідності директор ліцею може тимчасово на термін до одного місяця переводити працівників з ГРРЧ на загальновстановлений в навчальному закладі режим роботи (частина друга статті 33 КЗпП.

7.4. Під час виконання роботи поза межами навчального закладу (участь в інших роботах, службове відрядження) ГРРЧ не застосовується. У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений.

Правила внутрішнього трудового розпорядку погоджено з профспілковим комітетом та затверджено на загальних зборах трудового колективу ліцею (протокол №4 від 24 вересня 2020 року)

Людям із порушенням зору