1. Головна
  2. /
  3. Pro ліцей
  4. /
  5. Статут ліцею

Статут Державного професійно-технічного навчального закладу «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 36235691

1. Загальні положення

1.1. ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ПОЛІГРАФІЇ» (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Професійний ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Скорочене найменування: ДПТНЗ «ХПЛЗтаП».

1.2. Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею належать:

а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
г) розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцею на основі типових правил прийому;
ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;
е) атестація педагогічних працівників;
є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
ж) здійснення професійного навчання незайнятого населення;
з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
к) видача документів про освіту встановлених зразків.

1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності професійного ліцею також включається продаж виготовлених професійним ліцеєм товарів, виконання робіт, що є тісно пов’язаними з його основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основних напрямів діяльності професійного ліцею може також належати надання платних послуг, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов’язані з його основною статутною діяльністю.

1.5. Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.6. Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту і вимог Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Земельного кодексу, Податкового кодексу, Бюджетного кодексу, Кодексу законів про працю, інших нормативно-правових актів та прийнятий на загальних зборах колективу професійного ліцею.

Міністерство освіти і науки здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.

1.7. Навчальний заклад створено у 1953 році як училище механізації сільського господарства. Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.06.2008 р. № 545 «Про припинення юридичної особи – Херсонського професійного ліцею побутового обслуговування та Херсонського професійного ліцею» шляхом злиття Херсонського професійного ліцею побутового обслуговування та Херсонського професійного ліцею створено ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ПОЛІГРАФІЇ».
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ПОЛІГРАФІЇ» є правонаступником Херсонського професійного ліцею побутового обслуговування та Херсонського професійного ліцею.

1.8. Місцезнаходження професійного ліцею: Україна, 73008, місто Херсон, вулиця Іллі Кулика, 147.

2. Цивільна правоздатність

2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність) професійного ліцею виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.2. Професійний ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, штампи, печатки із своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України. Професійний ліцей має право укладати цивільно-правові угоди.

2.3. Професійний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.

2.4. Професійний ліцей може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, що розробляються професійним ліцеєм та затверджуються керівництвом професійного ліцею за погодженням з колективом та регіональним органом управління освітою; утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

Відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею (філії, іншого підрозділу) провадиться у порядку, встановленому Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р.
№ 228. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею приймається Міністерством освіти і науки України за поданням місцевих органів виконавчої влади.

2.5. Професійний ліцей проваджує діяльність, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інший підрозділ) після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії професійного ліцею. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, професійний ліцей може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес

3.1. Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.
Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 та вимог інших нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.5, 1.6 розділу 1 Статуту.

3.3 Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р.
№ 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання в професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135.

3.5. Здобуття професійно-технічної освіти в професійному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.

У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі професійного ліцею надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

3.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у професійному ліцеї або в іншому навчальному закладі.
Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які мають відповідні вади розвитку, потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками медико-соціальної експертної комісії.

В професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою в професійному ліцеї.

3.7. Прийом громадян на навчання до професійного ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.

3.8. Навчальний рік в професійному ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.
Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.
Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2 – у зимовий та 9 – у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули
2 тижні – у зимовий період.

3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин:
б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує
6 академічних годин;
в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

3.10. Навчальні групи теоретичної підготовки в професійному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб.
Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.
У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, професійний ліцей може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену.

3.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.
З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).
Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

3.13. Навчання в професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від
31.12.1998р. № 201/469 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.06.1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України

3.15. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

3.18. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.
Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р.
№ 319.
Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу у професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.20. Мова навчання в ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

4. Статус учнів, слухачів

4.1.Учні професійного ліцею – це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на першому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього професійного ліцею на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

4.2. Слухачі професійного ліцею – це особи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3. Права і обов’язки учнів, слухачів професійного ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.4. Учні, слухачі професійного ліцею мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в) навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами професійного ліцею;
ґ) матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;
е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з професійним ліцеєм угоди, у тому числі і на контрактній основі;
і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к) участь в об’єднаннях громадян;
л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.5. Відволікання учнів, слухачів професійного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.6. Учні, слухачі професійного ліцею зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
ґ) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
е) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;
є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

4.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами професійного ліцею підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

4.8. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника професійного ліцею.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з професійного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9. Учень, слухач може бути відрахований з професійного ліцею за:

а) власним бажанням;
б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав законної сили;
ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) станом здоров’я;
е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з професійного ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів в професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11. Час навчання в професійному ліцеї зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.
Випускникам професійного ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад
18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.
Інші питання соціального захисту учнів, слухачів професійного ліцею регулюються законодавством України.

4.13. Учню професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники

5.1. Перелік посад педагогічних працівників професійного ліцею, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2. Педагогічною діяльністю у професійному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

На посади педагогічних працівників професійного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників професійного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника професійного ліцею займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників професійного ліцею директор у порядку, визначеному законодавством України.

5.5. Педагогічні працівники професійного ліцею мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;
б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
в) пенсію за вислугу років при наявності стажу педагогічної роботи згідно законодавства України;
г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою професійного ліцею відповідно до його призначення;
д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;
е) захист професійної честі та гідності;
є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності професійного ліцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації професійного ліцею.

5.6. Працівники професійного ліцею зобов’язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
б) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
в) сприяти зростанню престижу професійного ліцею;
г) дбайливо ставитись до майна професійного ліцею;
ґ) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;
д) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7 Педагогічні працівники професійного ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

6. Загальне управління

6.1. Управління професійним ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України та структурним підрозділом з питань професійно-технічної освіти, створеним Херсонською обласною державною адміністрацією відповідно до повноважень, визначених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.

Професійний ліцей виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.

6.2. Керівництво діяльністю професійного ліцею здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки у відповідності із законодавством України.

Контракт з директором професійного ліцею може бути розірваний на підставах, установлених законодавством України, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки або директора професійного ліцею повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством України.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством України, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

На директора професійного ліцею, який уклав контракт, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України у разі вивільнення.

Спори між сторонами, що укладали контракт розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор професійного ліцею:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
б) діє від імені професійного ліцею;
в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;
г) приймає на посади та звільняє з посад працівників професійного ліцею, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;
ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством стягнення;
е) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників професійного ліцею;
є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників професійного ліцею за конкретні результати праці;
ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання праці і виховання;
з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

Органи управління освітою можуть делегувати директору професійного ліцею й інші повноваження, що визначаються контрактом.

Директор професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного ліцею.

6.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійного ліцею є загальні збори колективу професійного ліцею, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу професійного ліцею уповноважені:

а) приймати Статут професійного ліцею та вносити пропозиції щодо
змін та доповнень до нього;
б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку професійного ліцею, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази професійного ліцею;
в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора;
г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора професійного ліцею;
ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
д) обирати комісію з трудових спорів;
е) заслуховувати щорічний звіт директора професійного ліцею;
є) приймати колективну угоду.

6.6. Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею має дорадчий характер.

6.7. У професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор професійного ліцею.

6.9. У професійному ліцеї забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення професійного ліцею визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників професійного ліцею, у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету (оплата послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті).

Підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за кошти юридичних і фізичних осіб.

Професійний ліцей є неприбутковим закладом. Кошти професійного ліцею, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи професійного ліцею, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язані з його основною, статутною діяльністю. Отримані доходи або їх частина не розподіляється між засновником, працівниками, членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фінансування професійного ліцею не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3. Додаткові джерела фінансування професійного ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами України.

7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, в тому числі підготовку і перепідготовку робітників та спеціалістів за замовленнями служб зайнятості населення;
б) плата за надання додаткових освітніх послуг;
в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчального господарства та надання інших послуг населенню;
г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в порядку, встановленому законодавством України;
ґ) дотації з місцевих бюджетів;
д) валютні надходження;
е) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
є) кошти, що отримані професійним ліцеєм за надання платних послуг, згідно переліку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від
27.08. 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов’язані з його основною статутною діяльністю.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України професійний ліцей протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів ліцею, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.6. Кошти, що надходять професійному ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом знаходяться у його розпорядженні за умови, якщо вони спрямовуються на видатки згідно із кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.7. П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійного ліцею на підприємстві, установі, організації направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи на підставі договору, укладеного підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що надають робочі місця, з професійним ліцеєм. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.

7.8. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів професійний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу та земельну ділянку загальною площею 2,8773 га, відповідно до паспортів, технічної документації, актів права власності тощо.
Крім того, професійний ліцей має гуртожиток загальною площею 1183 кв. м. та навчально-виробничий комплекс, що знаходяться за адресою: Україна, 73008, м. Херсон, вул. Миру, 31.
Приміщення і споруди професійного ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9. Об’єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно професійного ліцею є державною власністю, що закріплене Міністерством освіти і науки за професійним ліцеєм, і перебуває у оперативному управлінні професійного ліцею.
Функції управління майном, закріпленим за професійним ліцеєм, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України.

7.10. Професійний ліцей несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.11. Суб’єкти господарювання мають право передавати безкоштовно професійному ліцею техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво

8.1. Професійний ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2. Професійний ліцей має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3. Професійний ліцей користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

8.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються професійним ліцеєм для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації, відповідно до законодавства України.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації

10.1. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи професійного ліцею приймає Міністерство освіти і науки. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання або поділ) здійснюється згідно законодавства України.

10.2. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків професійного ліцею переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до законодавства України. Ліквідація вважається завершеною, а професійний ліцей таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це в Єдиний державний реєстр.

10.4. Під час ліквідації або реорганізації професійного ліцею вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України.

10.5. У разі ліквідації професійного ліцею його активи повинні бути передані одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

Погоджено на загальних зборах колективу
Протокол № 5 від 22 вересня 2016 р.